Sunday, 12/07/2020 - 00:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Quý Đôn

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2020

Căn cứ vào kế hoạch số  20/PGDĐT, ngày  18 /05/2020 V/V  kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp 2020; Căn cứ vào quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS. Trường THCS Lê Quý Đôn lập kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm 2020 cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

   PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HẢI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

Số:     20KE HOACH XET TN CUA TRUONG 2020.doc     /KH-XTN/ LQĐ       Long Điền Đông, ngày  19 tháng 5 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2020

 

 

          Căn cứ vào kế hoạch số  20/PGDĐT, ngày  18 /05/2020 V/V  kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp 2020; Căn cứ vào quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS. Trường THCS Lê Quý Đôn lập kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp năm 2020 cụ thể như sau:

          I/ Mục đích yêu cầu.

  •  Xét TN THCS nhằm xác định trình độ của người học.

          - Xét công nhận TN THCS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan.

          II/ Số lần xét TN THCS trong năm 2020.

 Một lần, từ ngày 02/7/2020 đến ngày 04/7/2020.

          III/. Điều kiện dự xét, hồ sơ, chính sách ưu tiên, khuyến khích, điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

IV/ Quy trình tổ chức xét công nhận TN THCS.

          1. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

          - Lập danh sách đề nghị UBND huyện ban hành quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020. Gồm 7 người (Nguyễn Văn Lợi HT– CTHĐ; Trương Triều Trung P. HT – P.CT HĐ; Lê Chí Thuận VP- Thư ký HĐ; Phạm Hồng Thắm GVCN 9 C- Thành viên; Nguyễn Đức Lực GVCN 9D- Thành viên; Trần Thanh Thùy GVCN 9 B- Thành viên; Dương Văn Út Bẫy GVCN 9 A – Thành viên ) - theo mẫu QĐ của P. GDĐT.

          - Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS thực hiện theo Điều 9 Quy chế xét công nhận  tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

          2. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS

          a. Công tác chuẩn bị

     - Tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, nghiên cứu học tập quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS và kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2020 của Phòng GD-ĐT vào ngày 23/05/2020.

     - Chỉ đạo chặt chẽ việc đánh giá, xếp loại học sinh theo qui định, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xét công nhận đúng thời hạn quy định.

    - Kiểm tra kỷ hồ sơ dự xét tốt nghiệp, (02 đợt) Đợt 01 ngày 18/05/2020; đợt 02 ngày 24/06/2020. Đối chiếu giữa học bạ, khai sinh, giấy chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích, … phù hợp họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (chỉ ghi tỉnh (thành phố). Giấy tờ phải ghi đầy đủ các cột mục, không bị rách nát, tẩy xóa, có đầy đủ chữ ký của người chịu trách nhiệm.

         - Giấy khai sinh, nếu thiếu ngày, tháng sinh thì yêu cầu CMHS liên hệ UBND xã, xin bổ sung ngày, tháng sinh cho đầy đủ để không vướng mắc sau này, tránh các trường hợp xin điều chỉnh lại bằng TN THCS.

                   - Bố trí đủ nhân sự đủ phẩm chất, năng lực tham gia việc xét tốt nghiệp THCS (7 người) trong hội đồng, đặc biệt là việc nhập và xử lý dữ liệu trên máy tính. Các danh sách công nhận tốt nghiệp THCS và giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời phải được xử lý và in ấn bằng máy tính (Thư ký hội đồng chịu trách nhiệm lập).

          - Sử dụng phần mềm MS Excel hoặc các phần mềm hỗ trợ xét công nhận nhận tốt nghiệp THCS (năm 2016) để xét và lập các mẫu biểu. Kiểm tra tính chính xác của các thông tin khi nhập và xử lý dữ liệu. ( Văn phòng phụ trách).

     Lưu ý: Việc tiếp nhận các loại giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích của người dự xét tốt nghiệp cần quy định chặt chẽ, có ký nhận trong sổ sách. Giấy tờ phải ghi đầy đủ các cột mục, không bị rách nát, tẩy xóa, có đầy đủ chữ ký của người chịu trách nhiệm. Các giấy chứng nhận chỉ có giá trị hưởng ưu tiên, khuyến khích được nộp trước khi Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc.

            b. Quy trình, thủ tục xét công nhận

          - Bước 1: Sau khi hoàn chỉnh học bạ của học sinh, giáo viên chủ nhiệm 4 lớp và văn phòng nhập liệu lập danh sách đề nghị xét tốt nghiệp THCS (theo mẫu) vào ngày 24/06/2020.

          - Bước 2: GVCN 4 lớp 9 và các giáo viên dạy bộ môn lớp 9 kiểm tra danh sách trên (có sai sót trường hợp nào, có thể bổ sung trường hợp nào,…), khẳng định số lượng và danh sách người dự xét tốt nghiệp đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, ghi biên bản, … GVCN hoàn chỉnh các danh sách, ký tên.

          - Bước 3: Cho người dự xét tốt nghiệp THCS tự kiểm dò lại các thông tin của bản thân và ký tên xác nhận. Nếu có sai sót, GVCN kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ và điều chỉnh.

          - Bước 4: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp THCS, thực hiện các nội dung:

          + Tập hợp danh sách người dự xét tốt nghiệp và các biên bản, hồ sơ có liên quan.

          + Kiểm tra hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp của từng lớp, đối chiếu với tiêu chuẩn, đề nghị xét công nhận tốt nghiệp cho người dự xét tốt nghiệp trong phạm vi trách nhiệm của hội đồng.

          + Lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS và danh sách người được đề nghị công nhận tốt nghiệp. Biên bản phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên hội đồng; danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp phải có ngày tháng ký và họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng, người lập bảng.

          - Bước 5: Gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS về phòng Giáo dục và Đào tạo, gồm 3 bộ, mỗi bộ có:

          + Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS do chủ tịch hội đồng ký.

          + Biên bản công nhận tốt nghiệp.

          + Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp.

          + USB ghi dữ liệu xét tốt nghiệp THCS.

          - Bước 6: Sau khi được phòng Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định công nhận danh sách tốt nghiệp THCS, trường cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (theo mẫu gửi kèm theo) cho người được công nhận tốt nghiệp THCS.      

          c.  Lịch làm việc của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS

IV.  Thời gian tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS

- Trước ngày 24/06/2020, hoàn thành việc cộng điểm, xếp loại; chuẩn bị, kiểm tra, rà soát các hồ sơ phục vụ cho kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS bắt đầu làm việc từ ngày 25/06/2020 đến hết ngày 27/06/2020.

- Nộp hồ sơ TN THCS trình Phòng GD-ĐT duyệt từ ngày 29/06/2020 đến ngày 30/06/2020.  

- Ngày 06/07/2020, Hiệu trưởng hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tạm thời cho người được công nhận tốt nghiệp THCS, để người học kịp thời bổ sung hồ sơ dự tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT.

- Từ ngày  30/06/2020 đến ngày 15/07/2020, tổ chức giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến việc xét công nhận tốt nghiệp THCS.

          d) Quy định về công tác lưu trữ hồ sơ

          Các loại quyết định, biên bản được lưu trữ theo đúng qui định pháp luật về lưu trữ.

          Danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp, danh sách người được công nhận tốt nghiệp, sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS được lưu trữ không thời hạn.

          Cán bộ, giáo viên bộ môn dạy lớp 9, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 và các thành viên trong hội đồng xét TN THCS năm 2020 theo quyết định số …../QĐ-UBND huyện, căn cứ nội dung thực hiện.

Nơi nhận:

    - Phòng GD&ĐT: Duyệt;

    - HĐXTN THCS;

    - GVCN lớp 9;

    - Lưu VP.

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 
 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 156
Năm 2020 : 1.043