Sunday, 12/07/2020 - 01:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Quý Đôn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2019 – 2020

  PHÒNG GD – ĐT ĐÔNG HẢI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Số :         /KH–THCS.LQĐ                 Long Điền Đông, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học 2019 – 2020

  

Thực hiện Công văn số 81/PGDĐT ngày 11/5/2020 của Phòng GD-ĐT Đông Hải về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2019 –  2020. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch thực hiện tổ chức kiểm tra Học kỳ II năm học 2019 – 2020 như sau:

I. Công tác ra đề, in sao, nộp đề kiểm tra.

1. Ra đề kiểm tra

a. Sở GD&ĐT ra đề: Lớp 6, 7, 8, 9: môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh ( không tổ chức phần kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng nói )

Phòng GD-ĐT ra đề:

- Lớp 6, 7: môn Lý, Sinh, Sử, Địa, GDCD.

- Lớp 8, 9: môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD.

b. Đối với trường:

- Các môn còn lại: Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Tin học ở các lớp 6, 7, 8 và 9.

- Trường ra đề kiểm tra học kỳ II cho lớp 6, 7, 8 và 9 học theo mô hình trường học mới (VNEN) đúng theo tinh thần Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 về việc hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới. Lưu ý: ra đề hoàn chỉnh theo yêu cầu chung, môn Toán, Ngữ văn theo hình thức tự luận 100%, các môn còn lại kết hợp giữa trắc nghiệm với tự luận. Môn Toán, Ngữ văn, KHTN, KHXH, Tin học thời gian là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút.

- Quy trình ra đề phải theo Công văn 1122 của Sở GD-ĐT và công văn 334 của Phòng GD-ĐT Đông Hải về việc hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017 – 2018.

- Ma trận đề kiểm tra cụ thể của từng môn, từng khối thực hiện theo Công văn số 999/SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2018 và Công văn số 245/PGDĐT ngày 23/10/2018 của Phòng GD&ĐT.

2. Yêu cầu chung về đề kiểm tra

- Việc ra đề được thực hiện theo tinh thần “chung đề và chung thời điểm kiểm tra”.

 - Mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đề kiểm tra phải đảm bảo tính vừa sức với trình độ và năng lực học tập của học sinh trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự phân hóa trình độ năng lực học tập của học sinh.

- Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2011 và các nội dung “Không dạy”; “Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo nội dung Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020.

- Kiểm tra bao quát kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ phải rõ ràng.

 - Phù hợp với thời gian quy định cho từng môn kiểm tra.

- Nếu đề kiểm tra có phần tự luận gồm nhiều câu hỏi thì phải ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi vào đề kiểm tra; tổng điểm của bài kiểm tra được quy về thang điểm 10 (đối với bài kiểm tra có phần tự luận, thang điểm nhỏ nhất của phần tự luận là 0,25 điểm)

3. Thời gian ra đề, nộp đề và nhận đề đối với trường

- Thời gian ra đề từ ngày 26/5/2020 à 10/6/2020 ( Lớp VNEN và các môn còn lại do trường ra đề ).

- Thời gian nộp đề: 12/5/2020 ( nộp trực tiếp cho đ/c Trung bao gồm file đề, bản gốc đề, đáp án ký xác nhận ra đề, phản biện và biên bản phản biện )

- Trường nhận đề kiểm tra của phòng GD:

+ Đợt 1: lúc 7h30 ngày 12/6/2020 ( khối 9 )

+ Đợt 2: lúc 7h30 ngày 23/6/2020 ( các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD khối 6,7,8 )

+ Đợt 3: lúc 7h30 ngày 29/6/2020 ( các môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh khối 6,7,8 )

Địa điểm nhận: tại trường THCS Lê Hồng Phong  lúc 7h30

Bảo quản đề kiểm tra:

+ Bộ phận chuyên môn nhận đề từ Phòng GD-ĐT. Lưu ý phải đếm đủ các túi, phong bì đựng bài kiểm tra và ký nhận đề kiểm tra.

+ Công tác bảo quản đề: Giao trách nhiệm bộ phận chuyên môn bảo quản đề (đề để trong tủ khóa có niêm phong, chịu trách nhiệm về tính bảo mật của đề và hướng dẫn chấm của từng môn học cho đến thời điểm tổ chức kiểm tra môn học đó).

II. Hình thức tổ chức kiểm tra, thời gian làm bài và lịch kiểm tra

1.  Hình thức tổ chức coi.

- Tổ chức kiểm tra tập trung, chia phòng, sắp theo danh sách A, B, C của từng khối lớp (mỗi phòng không quá 24 học sinh, trừ 04 lớp theo mô hình trường học mới); một phòng kiểm tra có hai giám thị 1 và 2.

- Hình thức tổ chức kiểm tra theo lịch chung của phòng GD (đối với lớp MH THM có lịch riêng).  

2. Thời gian làm bài: môn Ngữ văn, Toán: ở lớp 6, 7, 8 và 9 là 90 phút; các môn còn lại ở các khối lớp là 45 phút.

a. LỊCH KIỂM TRA KHỐI 9

      Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

15/6/2020

9

Sinh học

7h30

7h35

8h20

Địa lý

8h55

9h00

9h45

16/6/2020

9

Ngữ văn

7h30

7h35

9h05

Vật lý

9h30

9h35

10h20

17/6/2020

9

Toán

7h30

7h35

9h05

Tiếng Anh

9h30

9h35

10h20

18/6/2020

9

GDCD

7h30

7h35

8h20

Lịch sử

8h55

9h00

9h45

19/6/2020

9

Hóa học

7h30

7h35

8h20

* Lưu ý:

- Các môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc và môn tự chọn, Công nghệ 9 giao cho Tổ chuyên môn, giáo viên sắp lịch cho học sinh kiểm tra (theo tiết học thời khóa biểu) trong tuần 28.

-  Môn Tiếng Anh ( không tổ chức phần kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng nói )

- Trước mỗi buổi kiểm tra, giám thị 2 báo cáo với thư ký về số học sinh vắng kiểm tra trong buổi để nhà trường bố trí cho HS kiểm tra lại, nếu số lượng HS vắng ít nhà trường giao cho GVBM tự cho HS kiểm tra lại.

b. LỊCH KIỂM TRA KHỐI 6,7, 8

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

25/6/2020

8

Sinh học

7h30

7h35

8h20

GDCD

8h55

9h00

9h45

7

Sinh học

13h30

13h35

14h20

GDCD

14h55

15h00

15h45

26/6/2020

6

Sinh học

13h30

13h35

14h20

GDCD

14h55

15h00

15h45

Công nghệ

15h55

16h00

16h45

27/6/2020

8

Lịch sử

7h30

7h35

8h20

Địa lý

8h55

9h00

9h45

7

Lịch sử

13h30

13h35

14h20

Địa lý

14h55

15h00

15h45

 

Công nghệ

15h50

15h55

16h40

29/6/2020

8

Hóa học

7h30

7h35

9h05

Công nghệ

9h10

9h15

10h00

6

Lịch sử

13h30

13h35

14h20

Địa lý

14h55

15h00

15h45

30/6/2020

8

Ngữ văn

7h30

7h35

9h05

Vật lý

9h30

9h35

10h20

7

Ngữ văn

13h30

13h35

15h05

Vật lý

15h30

15h35

16h20

01/7/2020

6

Ngữ văn

13h30

13h35

15h05

Vật lý

15h30

15h35

16h20

02/7/2020

8

Toán

7h30

7h35

9h05

Tiếng Anh

9h30

9h35

10h20

7

Toán

13h30

13h35

15h05

Tiếng Anh

15h30

15h35

16h20

03/7/2020

6

Toán

13h30

13h35

15h05

Tiếng Anh

15h30

15h35

16h20

b. LỊCH KIỂM TRA CÁC LỚP MÔ HÌNH THM.

Ngày kiểm tra

Lớp

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

25/6/2020

8

KHTN

7h30

7h35

9h05

GDCD

9h30

9h35

10h20

7,9

KHTN

13h30

13h35

15h05

GDCD

15h30

15h35

16h20

26/6/2020

6

KHTN

13h30

13h35

15h05

GDCD

15h30

15h35

16h20

Công nghệ

16h30

16h35

17h20

27/6/2020

8

KHXH

7h30

7h35

9h05

7,9

KHXH

13h30

13h35

15h05

Công nghệ(7)

15h30

15h35

16h20

29/6/2020

8

Công nghệ

7h30

7h35

8h20

 

 

 

 

6

KHXH

13h30

13h35

15h05

 

 

 

 

30/6/2020

8

Ngữ văn

7h30

7h35

9h05

Tin học

9h30

9h35

11h05

7,9

Ngữ văn

13h30

13h35

15h05

Tin học (7)

15h30

15h35

17h05

01/7/2020

6

Ngữ văn

13h30

13h35

15h05

Tin học

15h30

15h35

17h05

02/7/2020

8

Toán

7h30

7h35

9h05

Tiếng Anh

9h30

9h35

10h20

7,9

Toán

13h30

13h35

15h05

Tiếng Anh ( 7)

15h30

15h35

16h20

03/7/2020

6

Toán

13h30

13h35

15h05

Tiếng Anh

15h30

15h35

16h20

* Lưu ý:

- Môn Tự chọn và HĐGD giao Tổ chuyên môn, giáo viên sắp lịch kiểm tra theo tiết học thời khóa biểu trong tuần 31.

- Các môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc và môn tự chọn giao cho Tổ chuyên môn phân công giáo viên sắp lịch cho học sinh kiểm tra (theo tiết học thời khóa biểu) trong tuần 29.

          III. Tổ chức chấm kiểm tra, cắt phách và ráp phách, lên điểm.

1. Phân công giám khảo chấm

Chấm bài kiểm tra tập trung và chấm độc lập (kèm theo phiếu chấm bài của giáo viên)

Tổ trưởng phân công cặp chấm, tránh tình trạng giáo viên dạy môn chấm môn dạy, lưu biên bản phân công cặp chấm theo quy định.

Đối với khối 9:

Ngày, tháng

Môn chấm

GV chấm

Ghi chú

16/6/2020

Sinh học

 

Giám khảo có mặt tại VP lúc 13giờ 30

Địa lý

 

17/6/2020

Ngữ văn

 

Giám khảo có mặt tại VP lúc 13giờ 30

Vật lý

 

 

18/6/2020

 

Tiếng Anh

 

Giám khảo có mặt tại VP lúc 13giờ 30

Toán

 

 

 

 

 

19/6/2020

 

GDCD

 

 

Giám khảo có mặt tại VP lúc 13giờ 30

Sử

 

 

 

 

 

20/6/2020

Hóa học

 

 

Giám khảo có mặt tại VP lúc 13giờ 30

Đối với khối 6,7 và khối 8:

Ngày, tháng

Môn chấm

GV chấm

Ghi chú

26/6/2020

Sinh 7, 8

 

Giám khảo khối 8 có mặt tại VP lúc 7 giờ 30; Giám khảo khối 6, 7 có mặt tại VP lúc 13 giờ 30;

GDCD 7, 8

 

27/6/2020

Sinh 6

 

Giám khảo khối 8 có mặt tại VP lúc 7 giờ 30; Giám khảo khối 6, 7 có mặt tại VP lúc 13 giờ 30;

GDCD 6

 

28/6/2020

Lịch sử 7,8

 

 

Giám khảo khối 8 có mặt tại VP lúc 7 giờ 30; Giám khảo khối 6, 7 có mặt tại VP lúc 13 giờ 30;

Địa lý 7,8

 

 

 

30/6/2020

Hóa học 8

 

Giám khảo khối 8 có mặt tại VP lúc 7 giờ 30; Giám khảo khối 6, 7 có mặt tại VP lúc 13 giờ 30;

Lịch sử  6

 

Địa lý 6

 

 

 

01/7/2020

Ngữ văn 7, 8

 

 

Giám khảo khối 8 có mặt tại VP lúc 7 giờ 30; Giám khảo khối 6, 7 có mặt tại VP lúc 13 giờ 30;

Vật lý 7, 8

 

02/7/2020

Ngữ văn 6

 

Giám khảo khối 8 có mặt tại VP lúc 7 giờ 30; Giám khảo khối 6, 7 có mặt tại VP lúc 13 giờ 30;

Vật lý 6

 

03/7/2020

Toán 7,8

 

Giám khảo khối 8 có mặt tại VP lúc 7 giờ 30; Giám khảo khối 6, 7 có mặt tại VP lúc 13 giờ 30;

Tiếng Anh 7,8

 

04/7/2020

Toán 6

Tiếng Anh 6

 

Giám khảo khối 8 có mặt tại VP lúc 7 giờ 30; Giám khảo khối 6, 7 có mặt tại VP lúc 13 giờ 30;

Lưu ý:

Tổ trưởng nhận bài thi ở đ/c Trung, phiếu chấm ở VP và tổ chức phân công cụ thể cho giám khảo chấm sao cho phù hợp với số bài thi, trước khi chấm cần nghiên cứu kỹ đáp án (có thiếu sót báo cho TTCM), sau khi chấm xong tổ trưởng thu bài thi, phiếu chấm nộp cho VP (nếu chấm xong, còn thời gian thì lên điểm). Không được đem bài thi về nhà chấm.

Ngày hôm sau chấm bài xong tổ trưởng CM tổ chức cho giám khảo chấm phúc tra tập trung tại văn phòng (trừ ngày chủ nhật), báo cho VP để sắp xếp giám thị coi thi cho phù hợp.

- Chấm phúc tra 10 % tổng số bài thi theo từng khối (có biên bản kèm theo).

- Ráp phách, lên điểm thực hiện theo đúng Quyết định của Hiệu trưởng.

V. Công tác bảo quản in sao đề và chấm kiểm tra học kỳ

- In sao:

+ Đối với đề thi của trường: Hiệu trường ra Quyết định thành lập Ban in sao đề kiểm tra do trường tổ chức. Khi in sao phải đảm bảo việc cách ly hoàn toàn trong suốt quá trình in sao; “rác” trong quá trình in sao phải chứa trong bì theo từng buổi in sao và được đóng dấu niêm phong; đề kiểm tra phải được đựng trong bì theo từng môn học và theo từng phòng kiểm tra; trong từng buổi in sao phải lập biên bản ghi nhận diễn biến quá trình in sao.

+ Đối với đề thi của Phòng GD&ĐT: Khi nhận đề thi về Trưởng ban ra đề mở phong bì đề chung khối/môn chia ra thành từng phong bì nhỏ theo số lượng từng phòng, rồi đóng niêm phong, bàn giao cho Trưởng ban coi thi.

- Bảo quản đề kiểm tra: khi nhận đề từ Phòng GD&ĐT thì phải đếm đủ các túi, phong bì đựng bài kiểm tra và ký nhận đề kiểm tra, đề và hướng dẫn chấm kiểm tra học kỳ phải được bảo quản trong tủ khóa có niêm phong và Trưởng ban coi thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của đề và hướng dẫn chấm của từng môn học cho đến thời điểm tổ chức kiểm tra môn học đó.

- Hình thức tổ chức kiểm tra, chấm bài kiểm tra, xử lý sau khi phúc tra, lên điểm thực hiện theo đúng tinh thần Công văn số 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu, Công văn 334 của Phòng GD-ĐT Đông Hải về việc hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017-2018.

VI. Công tác kiểm tra

Tổ kiểm tra nội bộ sẽ kiểm tra theo lịch, kiểm tra đột xuất việc tổ chức coi, chấm và lên điểm. 

VII.  Báo cáo học kỳ II

Các tổ chuyên môn, GVCN báo cáo theo mẫu sẽ gửi qua mail sau và gửi mail về đ/c Trung hạn chót ngày 07/7/2020.

- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách cho học sinh lớp 9 để đảm bảo thời gian học sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 ( theo kế hoạch số 17/TKTr-LQĐ ngày 12 tháng 5 năm 2020 của trường ).

VIII. Tổ chức thực hiện

- Kế hoạch được triển khai đến các tổ chuyên môn, GVCN và các bộ phận có liên quan, thông tin đầy đủ đến học sinh và cha mẹ học sinh mục đích yêu cầu của hoạt động này; đồng thời yêu cầu cha mẹ học sinh tích cực phối hợp tổ chức việc ôn tập cho học sinh.

- Tổ chức triển khai Công văn hướng dẫn kiểm tra học kỳ II của Phòng GD&ĐT và phổ biến quy chế coi kiểm tra, chấm kiểm tra (Công văn số 1122/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017 của Sở GD&ĐT Bạc Liêu về việc hướng dẫn nghiệp vụ, quy chế thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá học sinh từ năm học 2017-2018), đặc biệt là coi kiểm tra môn tiếng Anh cho toàn thể học sinh và đội ngũ nhà giáo tham gia hoạt động kiểm tra học kỳ II trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp và họp HĐSP tháng 05/2020 ( lưu ý ghi biên bản để lưu hồ sơ minh chứng);

          Đề nghị các bộ phận có liên quan, chuyên môn, GVCN và GV bộ môn nắm cụ thể để triển khai kịp thời./.

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                       

- Như trên;                                                                                                    

- Lưu: CM, VP.                                                                                 

                                                                          

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 156
Năm 2020 : 1.043